REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PRACOWITALAMA.PL

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE

 • Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 01.01.2023r.
 • Sklep Internetowy dostępny pod domeną https://pracowitalama.pl, prowadzony jest przez:
 • Ewa Linka prowadzącego działalność gospodarcza pod nazwą PracowitaLama EWA LINKA, NIP: 6222537034, REGON: 528378416, 63-440 Ostrów Wielkopolski ul. Nowa 8, Można się skontaktować ze Sprzedawcą w następujący sposób:
  • poczty e-mail: pracowitalama@op.pl;
  • poczty tradycyjnej: 63-440 Raszków ul. Włościańska 18
  • telefonu: 517513630.
 • Dokument określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta, oraz zasady zawarcia umowy o dostarczenie Treści cyfrowej lub Rzeczy ruchomej.
 • Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony Klientowi/Użytkownikowi przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego.
 • Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Produkt zgodny z umową.
 • Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.
 • Ceny podane w sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek Vat).
 • Sprzedawca nie stosuje indywidualnego dostosowania cen na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 • Klient jest zobowiązany do zapoznania się z wymogami technicznymi niezbędnymi do korzystania ze Sklepu.
 • Dostarczenie Produktów cyfrowych w tym treści cyfrowych odbywa się poprzez Internet w formie elektronicznej.

§ 2. WYJAŚNIENIE DEFINICJI

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, poniżej wskazane pojęcia mają następujące znaczenie:

 • Sprzedawca/Usługodawca – Ewa Linka prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą PracowitaLama EWA LINKA, NIP: 6222537034, REGON: 528378416, 63-440 Ostrów Wielkopolski ul. Nowa 8.
 • Klient /Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 • Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Przedsiębiorca dokonujący zamówienia Produktów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mającą dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, zgodnie z art. 38 a ustawy o prawach konsumenta.
 • Przedsiębiorca – rozumie się przez to Klientów sklepu, którzy nie są Konsumentami oraz nie są osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.
 • Sklep Internetowy lub Sklep – Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.pracowitalama.pl oraz na odpowiednich jego podstronach za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać zamówienia i zakupów określonych Produktów.
 • Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • Umowa o świadczenie usług – oznacza każdą umowę inna niż umowa sprzedaży towarów, na mocy której sprzedawca świadczy lub zobowiązuje się do świadczenia usług , w tym usługi cyfrowej na rzecz Klienta.
 • Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 • Formularz zamówienia – formularz Sklepu, za pomocą którego, Klient może złożyć Zamówienie i zrealizować Umowę Sprzedaży.
 • Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Newsletter – jedna z Usług Elektronicznych świadczona drogą elektroniczną w Sklepie przez Usługodawcę, polegającą na wysyłaniu informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany adres e-mail za zgodą Użytkownika.
 • Produkt – wszystkie treści cyfrowe dostępne w Sklepie oraz Rzecz ruchoma, będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • Cena – informacja o opłacie należnej Sprzedawcy za nabycie jego Produktu, udostępniana Klientowi przez zawarciem Umowy Sprzedaży.
 • Promocje – szczególne warunki zawarcia Umowy proponowane przez Usługodawcę w określonym konkretnie czasie, z których Klient może skorzystać na określonych przez Usługodawcę zasadach np. obniżenie ceny Treści cyfrowej oraz rzeczy ruchomej.
 • Minimalne wymagania techniczne – odnoszą się do sprzętu komputerowego, oprogramowania i połączenia sieciowego wykorzystywane w celu uzyskania dostępu do Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych lub w celu korzystania z nich.
 • Konto – konto Klienta/ Użytkownika założone na platformie internetowej Sklepu
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.
 • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.
 • RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), dalej jako UŚUDE.
 • Ustawa Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.), dalej jako Prawo Telekomunikacyjne.
 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509), dalej jako Prawo autorskie.

§ 3. USŁUGI ELEKTRONICZNE ŚWIADCZONE PRZEZ SPRZEDAWCĘ

 • Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego również następujące Usługi Elektroniczne:
 • umożliwienie Klientowi składania zamówień na Produkty w Sklepie Internetowym poprzez Formularz Zamówienia;
 • umożliwienie Klientom subskrypcji Newsletter;
 • umożliwienie Klientowi założenie Konta.
 • Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia Usług Elektronicznych zgodnie z Regulaminem.
 • W celu dokonania zakupu Produktów w Sklepie Internetowym Klient korzysta
 • z Formularza Zamówienia. Formularz Zamówienia jest Usługą Elektroniczną świadczoną nieodpłatnie. Usługa ma charakter dobrowolny, jednorazowy i umowa o jej świadczenie jest zawierana z chwilą rozpoczęcia wypełniania Formularza Zamówienia przez Klienta a ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo rezygnacji ze złożenia Zamówienia przez Klienta.
 • Newsletter polega na okresowym przesyłaniu na podany przez Klienta adres e-mail informacji od Sprzedawcy, w tym informacji handlowych oraz treści marketingowych. Korzystanie z Usługi Newsletter jest dobrowolne. Zawarcie umowy na świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter następuje w chwilą pobrania bezpłatnych materiałów- kart pracy, po uprzednim wskazaniu Imienia i adresu e-mail. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient uprawniony jest do rezygnacji z Usługi w każdym czasie poprzez oznaczenie w otrzymanej od Sprzedawcy wiadomości pola rezygnacji subskrypcji Newsletteru lub przesyłając informację Sprzedawcy o chęci rezygnacji na przykład za pośrednictwem e-maila.
 • Korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu Formularza rejestracji, kliknięciu przycisku „Załóż konto” oraz potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie linku potwierdzającego, przesłanego automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.
 • Usługa elektroniczna „Moje konto” świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Usługi świadczone są nieodpłatnie drogą elektroniczną na rzecz Klienta.
 • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę może składać na adres mailowy lub pocztowy Usługodawcy.
 • Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

§ 4. PRODUKTY DOSTĘPNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 • W Sklepie dostępne są następujące Treści cyfrowe i/ lub Rzeczy ruchome:
  • Książeczki aktywujące oraz Karty pracy w wersji PDF(Treści cyfrowe);
  • Książeczki aktywujące w formie drukowanej(Rzecz ruchoma).
 • W ofercie Sklepu są również Produkty na indywidualne zamówienie Klienta (personalizowane książeczki aktywizujące).
 • Klient chcąc dokonać indywidualnego zamówienia powinien skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem e- mail wskazanym w niniejszym Regulaminie.
 • Po uzgodnieniu parametrów i cech Produktu z Klientem, zostanie on przygotowany na jego indywidualne zamówienie.

§ 5. MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 • Dla zakupu oraz korzystania z zakupionego Produktu nie jest konieczne posiadanie przez Kupującego sprzętu komputerowego o szczególnych warunkach technicznych lub innych urządzeń elektronicznych. Wystarczające warunki, dające możliwość korzystania ze Sklepu, to:
 • dostęp do urządzenia podłączonego do sieci Internet- komputer, tablet, telefon;
 • zainstalowany i aktualny system operacyjny oraz przeglądarka internetowa;
 • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);
 • posiadanie pakietu oprogramowania – np. pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego odpowiednika.
 • Dla bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu i jego produktów zaleca się aby urządzenie z których korzysta Klient posiadało w szczególności:
 • aktualny system antywirusowy;
 • skuteczna zaporę bezpieczeństwa;
 • zainstalowane dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej;
 • aktywną funkcję akceptacji plików cookie oraz JavaScript w przeglądarce internetowej;
 • posiadanie pakietu oprogramowania – np. pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego odpowiednika.
 • W przypadku gdy Klient nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony materiał, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą pod wskazanym na stronie internetowej adresem e-mail.

§ 6. ZAKAZ DOSTARCZENIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

 • Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym oferowanych Usług Elektronicznych, w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.
 • Klient winien mieć na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.
 • Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 • W Formularzu Zamówienia Klient musi podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych.
 • W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu
 • z Klientem, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.
 • Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 7. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ NA PRODUKTY DOSTEPNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 • Sprzedawca oferuje możliwość nabywania Produktów dostępnych w zakładce Sklep.
 • Klient może dokonać wyboru wśród różnych wariantów Produktów w różnych cenach.
 • Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać przez siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny na dobę.
 • Po dokonaniu wyboru Produktu, celem dokonania zakupu, Klient powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu. Klient powinien w pierwszej kolejności kliknąć w przycisk dodaj do koszyka pokazany wraz z ceną i opisem produktu w wyniku czego wybrany Produkt zostanie dodany do koszyka zakupowego. Po dodaniu do koszyka można kontynuować zakupy.
 • Kontynuując realizację Zamówienia Klient ma możliwość wpisania kodu rabatowego, jeśli taki posiada w polu o nazwie kod kuponu. W tym kroku jest też możliwość zaktualizowania koszyka. Następnie po wpisaniu kodu rabatowego i kliknięciu w przycisk przejdź do płatności, cena odpowiednio ulegnie modyfikacji.
 • Celem złożenia zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:
 • imienia i nazwiska oraz opcjonalnie nazwy firmy( w przypadku otrzymania faktury NIP, kraj, region, miasto, ulicę, kod pocztowy, telefon, adres e-mail, uwagi do zamówienia(opcjonalnie);
 • akceptacji Polityki prywatności oraz Regulaminu poprzez zaznaczenie okienka. Akceptacja Regulaminu wraz z Polityką prywatności jest niezbędna do sfinalizowania Zamówienia;
 • w zakresie nabycia Treści cyfrowej(opcjonalnie): Wyrażam zgodę na dostarczenie mi treści cyfrowych objętych zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Jestem świadomy, że w ten sposób tracę prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży;
 • wyrażenie zgody na realizację zamówienia przez Sklep poprzez kliknięcie przycisku kupuję i płacę który wskazuje na konieczność zapłaty za Zamówienie.
 • Klient może też złożyć uwagi do Zamówienia(opcjonalnie).
 • W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać płatności za zamówienie Produkty. Obecnie Sprzedawca udostępnił formę płodności: Płatność karą z PayU, płatność online z PayU oraz przelew tradycyjny na konto bankowe Sklepu- numerem rachunku bankowego, na który należy wpłacać należności jest: 84 1090 2835 0000 0001 5146 7710 (Bank Santander) W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr …”.
 • W trakcje składania Zamówienia, do momentu kliknięcia w przycisk kupuję i płacę, Klient ma możliwość modyfikacji podanych danych oraz zmiany Produktu.
 • Klient dokonujący kliknięcia w przycisk kupuję i płacę, ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty.
 • Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 • Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w formularzu Zamówienia.
 • Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówienia w przypadku:
 • nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia formularza Zamówienia;
 • nieotrzymania wpłaty w terminie 3 dni od złożenia zamówienia(w przypadku wyboru opcji płatności przelewem).

§ 8. CENY I FORMY PŁATNOŚCI

 • Ceny zamieszczone w Sklepu są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przez obowiązujące przepisy prawne(w tym podatek Vat).
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów, wycofywania, przeprowadzania promocji i dawania rabatów.
 • Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się.
 • W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny Produktu obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie danych Produktów, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
 • Jeżeli Produkty są oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie Produktu, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tych Produktów do dnia wprowadzenia obniżki.
 • Sprzedawca udostępnia następującą formę płatności:
 • PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do
 • rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399,posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 6.474.300,00 zł, opłaconym w całości; krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012;
 • przelew tradycyjny na konto bankowe Sklepu- numerem rachunku bankowego, na który należy wpłacać należności jest: 84 1090 2835 0000 0001 5146 7710 (Bank Santander).
 • W przypadku wyboru przez Klienta płatności tradycyjnym przelewem bankowym, Sprzedawca dostarczy Produkt najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty za zamówiony Produkt na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 • W przypadku wyboru przez Klienta płatności obsługiwanych przez zewnętrzny system płatności PayU, Sprzedawca dostarczy Produkt Klientowi niezwłocznie po potwierdzeniu przez ten podmiot dokonania pełnej płatności przez Klienta.
 • Do Zamówienia wystawiany jest faktura, w wersji elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta w momencie, kiedy Klient zaznaczy opcję, że chce otrzymać fakturę.

§ 9. ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRE-ORDER(PRZEDSPRZEDAŻY)

 • W stosunku do wybranych Produktów Sprzedawca może umożliwić złożenie Zamówienia w trybie pre- order (przedsprzedaży).
 • Przedsprzedaż umożliwia zamówienie Produktu przed jego premierą w cenie specjalnej.
 • Przedsprzedażą mogą zostać objęte Produkty nowe i cechujące się małą dostępnością, Produkty, które dopiero ukażą się w Sklepie.
 • Termin dostępności Produktów objętych przedsprzedażą znajduje się w opisie Produktu.
 • Przedsprzedaż nie może być łączona z innymi promocjami, chyba że coś innego zostało wskazane w opisie oferty przedsprzedaży.

§ 10. DOSTAWY PRODUKTÓW RZECZY RUCHOME

 • Wysyłka Książeczki aktywujące w formie drukowanej nastąpi od 2 do 7 dni roboczych od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji.
 • Klient ma do wyboru następujące formy dostawy:
 • odbiór osobisty;
 • przesyłka kurierska;
 • paczkomat.
 • Dostawy realizowane są na terenie Polski.
 • Zamówienie zostanie zrealizowane pod wskazany w formularzu Zamówienia adres wysyłki.
 • Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku.
 • Koszty dostawy podawane są w momencie składania Zamówienia i przeliczania koszyka.
 • Ceny Produktów nie zawierają ceny dostawy, które nalicza się zgodnie z aktualnym cennikiem Sklepu.
 • W przypadku wyboru płatności za pobraniem, czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu otrzymania wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie Zamówienia.
 • W przypadku wyboru przez klienta płatności w formie przedpłaty czas wysyłki Produktu liczy się od dnia uznania wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy.

§ 11. DOSTARCZENIE PRODUKTÓW W POSTACI TREŚCI CYFROWEJ

 • Sprzedawca dostarcza Klientowi Książeczki aktywujące oraz Karty pracy w wersji PDF niezwłocznie po dokonaniu i zaksięgowaniu płatności, chyba że inaczej zaznaczono w opisie danego Produktu (szczególnie w przypadku przedsprzedaży). Dostawa zamówionych Treści cyfrowych odbywa się nieodpłatnie.
 • Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione Klientowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Klient wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Klient lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.
 • Klient po zalogowaniu się do Konta otrzymuje dostęp do Treści cyfrowej wraz z instrukcją. W przypadku kiedy Klient nie posiada konta otrzymuje dostęp do Treści cyfrowej wysyłanej na adres e-mail podany przez Klienta. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 • W przypadku, gdy Klient poda nieprawidłowy e-mail, albo nie zapewni warunków dostarczalności wiadomości e-mail zgodnie z Regulaminem, ponosi odpowiedzialność za brak dostarczenia Zamówienia Treści cyfrowej.

§ 12. ZGODNOŚĆ PRODUKTU Z UMOWĄ

 • Produkt będzie zgodny z Umową jeśli zgodne z umowa pozostają w szczególności opis, rodzaj, ilość, kompletność, kompatybilność, funkcjonalność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji jeśli jest to wymagane dla Produktu danego rodzaj.
 • Oceny zgodności z umową należy dokonywać biorąc pod uwagę konkretny, szczególny rodzaj Produktu i tego czy nadaje się do celów dla których zazwyczaj korzysta się z treści tego rodzaju, z uwzględnieniem treści przepisów prawa, norm technicznych oraz dobrych praktyk. Występuje w takiej ilości i ma takie cechy w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo jakie są typowe dla Produktu tego rodzaju.
 • W przypadku niezgodności Produktu z umową Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje prawo żądania doprowadzenia Produktu do zgodności z umową, a gdy nie da się doprowadzić do zgodności Produkty z umową lub gdy będzie to bardzo trudne lub niemożliwe do realizacji w rozsądnym terminie do żądania obniżenia ceny lub do odstąpienia od umowy.
 • W przypadku niezgodności Produktu z umową Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje żądanie doprowadzenia Produktu do zgodności z umową.
 • Sprzedawca doprowadza Produkt do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili w której został poinformowany przez Konsumenta oraz Przedsiębiorcę na prawach konsumenta o braku zgodności z umową i bez nadmiernych niezgodności dla Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane.
 • Koszty doprowadzenia Produktu do zgodności z umową ponosi Sprzedawca.
 • Jeśli doprowadzenie Produktu do zgodności z umową nie jest możliwe lub wymaga nadmiernych kosztów po stronie Sprzedawcy lub brak zgodności Produktu występuje nadal mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z umowa lub brak zgodności z umowa jest istotny to Konsumenta oraz Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może żądać obniżenia jego ceny lub odstąpienia od umowy.
 • Przy ocenie nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu z umową, wartość produktu zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta powstałe w skutek zmiany sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z umową.
 • Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami technicznymi niezbędnymi do korzystania ze Sklepu oraz Produktu w szczególności Treści cyfrowej o których jest mowa w Regulaminie.
 • Konsumenta oraz Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest zobowiązany do współpracy ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych w celu ustalenia czy brak zgodność Produktu z umowa w odpowiednim czasie nie wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta oraz Przedsiębiorcą na prawach konsumenta i braku jego kompatybilności.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność z umową, jeśli najpóźniej z chwilą zawarcia umowy sprzedawca wyraźnie poinformowała Konsumenta oraz Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, że konkretna cecha lub cechy Produktu odbiegają od wymogów zgodności z umową a następnie Konsumenta oraz Przedsiębiorcą na prawach konsumenta wyraźnie zaakceptował brak danej cechy lub jej niezgodność, odrębnie dla każdej takiej cechy Produktu.
 • Dla Produktów dostarczanych w sposób ciągły odpowiedzialność Sprzedawcy trwa przez cały okres dostarczania Produktu.
 • Sprzedawca rozpatrzy reklamację za pomocą poczty elektronicznej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 • Reklamacja składana jest za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w Regulaminie.
 • Reklamacja powinna zawierać:
 • Imię i nazwisko Klienta;
 • adres poczty elektronicznej;
 • opis ujawnionej niezgodności;
 • żądanie doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową dotyczącą jej dostarczania.
 • Po rozpatrzeniu reklamacji, Sprzedawca udziela Klientowi odpowiedzi na reklamację, w której:
 • uznaje reklamację oraz wskazuje planowany termin doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową dotyczącą jej dostarczania;
 • odmawia doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową dotyczącą jej dostarczania z przyczyn wskazanych w ust. 7 powyżej;
 • odrzuca reklamację z powodu jej bezzasadności.

§ 13. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ORAZ WYJĄTKI OD ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 • Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta który za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem pkt.2 oraz pkt.3.
 • Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłać do Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu przed jego upływem drogą elektroniczną na podany adres e-mail. Można skorzystać również z wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego przez Sprzedawcę w załączniku.
 • Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 • W przypadki wysłania przez Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą tradycyjną dla zachowania 14- dniowego terminu na odstąpienie liczy się data nadania korespondencji.
 • Sprzedawca zwróci Konsumentowi lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta środki pieniężne w terminie 14 dni od oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta.
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do umów o dostarczenie treści cyfrowych niedostarczonych na nośniku materialnym za który jest on zobowiązany do zapłaty ceny jeśli łącznie Sprzedawca:
 • rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta;
 • Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta przyjął to do wiadomości;
 • Sprzedawca przekazał Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta potwierdzenie udzielonej przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta zgodzie na dostarczenie treści cyfrowej w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.
 • W przypadku zamówienia Treści cyfrowej Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta który w okolicznościach wskazanych w pkt.6 pobierze plik przed upływem 14 dniowego terminu uprawniającego do odstąpienia od zamówienia, traci prawo do odstąpienia od umowy.
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w wypadku Produktu, który jest wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta które są wyraźnie dostosowane do jego indywidualnych potrzeb zgodnie z § 3 ust.2-4 niniejszego Regulaminu.

§ 14. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 • Postanowienia niniejszego rozdziału dotyczą Klientów Sklepu będących Przedsiębiorcami w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.
 • Klient będący Przedsiębiorcą nie przysługuje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady.
 • W wypadku Klientów będących Przedsiębiorcami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na utrzymaniu Konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 • Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Klientem będącym Przedsiębiorcą bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 • W stosunku do Przedsiębiorców Sprzedawca ma prawo samodzielnie wskazać i ograniczyć dostępne metody płatności oraz wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części, niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności albo zawarcia umowy sprzedaży.
 • Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny za konkretny Produkt, w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy.
 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 15. OPINIE O PRODUKTACH W SKLEPIE INTERNETOWYM

 • Wszystkie publikowane na Stronie Internetowej opinie pochodzą wyłącznie od Klientów którzy korzystali z Produktów Sklepu. Sprzedawca nie przewiduje możliwości automatycznego publikowania opinii na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca z prośbą o przekazanie opinii zwraca się do każdego klienta indywidualnie i jeśli takową otrzyma, samodzielnie publikuje ją na Stronie Internetowej.

§ 16. WARUNKI LICENCYJNE DLA PRODUKTÓW

 • Klient zobowiązany jest do przestrzegania warunków niniejszej licencji.
 • Klient ma prawo korzystać z zakupionego Produktu na własny użytek i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Zabrania się Klientowi udostępniać Produkt lub dane do swojego Konta innym osobom .
 • Produkt który został zakupiony nie może być przedmiotem odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej.
 • Licencja udzielona Klientowi nie obejmuje prawa do:
 • trwałego lub czasowego zwielokrotnienia produktu w całości lub w części, w celu innym niż utworzenie kopii na własny użytek;
 • wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w części lub w całości Produktu;
 • odpłatnego rozpowszechniania Produktu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
 • nieodpłatnego rozpowszechniania Produktu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie.

§ 17. DANE OSOBOWE

 • Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://pracowitalama.pl/polityka-prywatnosci/
 • Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.
 • Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu realizacji Zamówienia oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu Umowami o dostarczenie Produktu lub umowami o świadczenie Usług Elektronicznych.
 • Podanie danych osobowych przez Klienta w Sklepie Internetowym jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia Umowy o dostarczenie Produktu lub umów o świadczenie Usług Elektronicznych. Klient nie jest uprawniony do podawania jako swoich danych osobowych podmiotów trzecich.
 • Klient ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.
 • Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania oraz modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Aby temu zapobiec, Klienci powinni stosować odpowiednie środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w szczególności programy antywirusowe, bezpieczną skrzynkę poczty elektronicznej oraz inne chroniące bezpieczeństwo korzystających z publicznej sieci Internet.

§ 18. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA.

 • Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 • Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep Internetowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne, a prawem właściwym jest prawo polskie.
 • Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji
 • i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 • Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich (Dz.Urz.UE.L 2013 Nr 165, str. 1) Konsument ma również możliwość złożenia skargi za pośrednictwem platformy ODR pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.
 • Platforma ODR to platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, która stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 • Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, na przykład poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego lub złożenie wniosku w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.

§ 19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu tylko z ważnych przyczyn to jest np. zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii. Nowy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sprzedawcy na podstronie: Regulamin.
 • Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy .
 • W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, Sprzedawca deklaruje zastosowanie wskazanego poprawnego .
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych RODO.
 • Link do wersji regulaminu obowiązującej do dnia 31.12.2022 https://pracowitalama.pl/regulamin-1-0/

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1.Wzór formularza reklamacyjnego w przypadku Konsumenta
Załącznik nr 2. Wzór Formularza Reklamacyjnego w przypadku Przedsiębiorcy na prawach konsumenta
Załącznik nr 3. Wzór formularza odstąpienia od umowy w przypadku Konsumenta
Załącznik nr 4. Wzór formularza odstąpienia od umowy w przypadku Przedsiębiorcy na prawach konsumenta

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU KONSUMENTA

Miejscowość, data: …………………………….
 
Imię i nazwisko/firma: …………………………….
Adres zamieszkania: ……………………………….
E-mail: …………………………….
Numer telefonu: …………………………….
Numer zamówienia: …………………………….
Data odbioru zamówienia: …………………………….
 
[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]
………………………………………………
………………………………………………
 
Reklamacja Produktu Treści cyfrowej/ Rzeczy ruchomej, zakupionego przez Konsumenta
Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …………………………… Produkt  ……………………………………………………………………………………………………… [informacja o produkcie] jest niezgodny z umową.
Brak zgodności z umową polega na ……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..[opis wady].
Niezgodność została stwierdzona w dniu ……………………………………………………
 
Z uwagi na powyższe, żądam:
Doprowadzenia do zgodności z Umową
Obniżenia ceny…………………………..
Odstąpienia od umowy
 
Numer rachunku bankowego do zwrotu środków ………………………………………..
Posiadacz rachunku bankowego: …………..……………………………………………..
 
Data:…………………………       
Podpis Konsumenta: ……………………………………………
 
 
 
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA
 
Miejscowość, data: …………………………….
 
Imię i nazwisko/firma: …………………………….
Adres firmy:  ……………………………….
NIP: ……………………………
E-mail: …………………………….
Numer telefonu: …………………………….
Numer zamówienia: …………………………….
Data odbioru zamówienia: …………………………….
 
[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]
…………………………………………………………..
……………………………………………………………..
 
Reklamacja Produktu Treści cyfrowej/Rzeczy ruchomej, zakupionego przez Przedsiębiorcę na prawach konsumenta
Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …………………………… Produkt ………………………………………………… [informacja o produkcie] jest niezgodny z umową.
 
Brak zgodności z umową polega na ………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. [opis niezgodności z umową].
Niezgodność z umową została stwierdzona w dniu…………………………………………………..
 
Z uwagi na powyższe, żądam:
 Doprowadzenia do zgodności z Umową
Obniżenia ceny…………………………..
Odstąpienia od umowy

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków: ………………………………………..
Posiadacz rachunku bankowego: …………………………………………………………
 
Jednocześnie, oświadczam, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 
Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się w CEIDG:
PKD NR ……………………………
Opis: ……………………………………………………………………
PKD NR ……………………………
Opis: ……………………………………………………………………
PKD NR ……………………………
Opis: ……………………………………………………………………
PKD NR ……………………………
Opis: ……………………………………………………………………
PKD NR ……………………………
Opis: ……………………………………………………………………
PKD NR ……………………………
Opis: ……………………………………………………………………
PKD NR ……………………………
Opis: ……………………………………………………………………
 
Data: ________        Podpis: ______
 
 
 
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY  W PRZYPADKU KONSUMENTA
 
Miejscowość, data: …………………………….
 
Imię i nazwisko/firma: …………………………….
Adres zamieszkania: ……………………………….
E-mail: …………………………….
Numer telefonu: …………………………….
Numer zamówienia: …………………………….
Data odbioru zamówienia: …………………………….
 
[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]
………………………………………………………………
………………………………………………………………..
 
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w przypadku Konsumenta
 
Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy ………………………………. nr …………………………………….. zawartej dnia …………………………………dotyczącej następujących Produktów: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie …………………… złotych) poprzez:
przekaz pocztowy na adres …………………………………………. [wypełnić jeśli dotyczy],
na rachunek bankowy o numerze: …………………………………… [wypełnić jeśli dotyczy],
 
 
 
Data: ………………………………………
Podpis Konsumenta: ………………………………………..
 
 
 
 
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO REGULAMINU – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA
 
Miejscowość, data: …………………………….
 
Imię i nazwisko/firma: …………………………….
Adres firmy:  ……………………………….
NIP: ……………………………
E-mail: …………………………….
Numer telefonu: …………………………….
Numer zamówienia: …………………………….
Data odbioru zamówienia: …………………………….
 
[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
 
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w przypadku Przedsiębiorcy na prawach konsumenta
 
Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy ………………………………………. nr …………………………………….. zawartej dnia ………………………. dotyczącej następujących Produktów: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie ………………… złotych) poprzez:
przekaz pocztowy na adres ………………………………………..…. [wypełnić jeśli dotyczy]
na rachunek bankowy o numerze: …………………………………… [wypełnić jeśli dotyczy],
 
Jednocześnie, oświadczam, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 
Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się w CEIDG:
PKD NR ……………………………
Opis: ……………………………………………………………………
PKD NR ……………………………
Opis: ……………………………………………………………………
PKD NR ……………………………
Opis: ……………………………………………………………………
PKD NR ……………………………
Opis: ……………………………………………………………………
PKD NR ……………………………
Opis: ……………………………………………………………………
PKD NR ……………………………
Opis: ……………………………………………………………………
PKD NR ……………………………
Opis: ……………………………………………………………………
  
Data: ………………………………………
Podpis: ……………………………………………………..

Shopping Cart