Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES PRACOWITALAMA.PL

§ 1. WYJAŚNIENIE DEFINICJI

 • Administrator danych osobowych/Administrator – Ewa Linka prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą PracowitaLama EWA LINKA, NIP: 6222537034, REGON: 528378416, 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Nowa 8 .
 • Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 • Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Użytkownik – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.
 • Sklep– Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.pracowitalama.pl, za pośrednictwem którego można dokonywać zakupów.
 • Newsletter – oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych, za pośrednictwem których Administrator informuje o nowościach, produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora.
 • Konto Użytkownika lub Konto – konto Użytkownika Sklepu, umożliwiające dostęp do zakupienia Produktu.

§ 1. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest: Ewa Linka prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą PracowitaLama EWA LINKA, NIP: 6222537034, REGON: 528378416, 63-440 Ostrów Wielkopolski ul. ul. Nowa 8.
We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się ze mną za pomocą:

 • poczty e-mail: pracowitalama@op.pl;
 • poczty tradycyjnej: 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Włościańska 18;
 • telefonu: 517513630.

§ 2. CELE, PODSTAWY PRAWNE OKRES PRZETWARZANIA ORAZ OBOWIĄZEK I DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH
W związku z prowadzeniem Sklepu przetwarzam dane osobowe jego Użytkowników. Poniżej opisałam szczegółowe informacje dotyczące celów, podstawach prawnych a także informacji o okresie przetwarzania danych oraz obowiązku oraz dobrowolności podania danych.

Cel przetwarzaniaPodstawa prawna przetwarzaniaOkres przetwarzania danych Dobrowolność/obowiązek podania danych
Realizacja zamówienia i wykonanie umowy sprzedażyArt. 6 ust.1 lit. b RODO
Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą.
Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji zamówienia i wykonania umowy sprzedaży, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach archiwalnych, statystycznych, w szczególności w celu identyfikacji klienta powracającego.
Podanie danych osobowych jest warunkiem wykonania i zawarcia umowy, ich podanie jest dobrowolne natomiast konsekwencja ich niepodania będzie niemożność wykonania umowy sprzedaży .
Zawarcie i wykonanie umowy o dostarczanie Usługi Konta.Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o dostarczanie usługi Konta zawartej z osobą, której dotyczą dane, lub podjęcia działań w celu jej zawarcia.
Administrator będzie przetwarzał dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o dostarczanie Usługi Konta.
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy o dostarczanie Usługi Konta, ich podanie jest dobrowolne, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia i wykonania ww. umowy, w tym utworzenie Konta).
Spełnienie obowiązków podatkowych.Art. 6 ust.1 lit. c RODO
Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków wynikających z prawa podatkowego.
Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków podatkowych, natomiast konsekwencja niepodania danych będzie niemożność spełnienia przez Administratora w/w obowiązków.
Kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją umowy.Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i/lub wykonania umowy.
Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres obowiązywania umowy.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu kontaktu z w sprawach związanych z realizacją umowy, natomiast konsekwencja niepodania danych będzie niemożność kontaktu w w/w celu.
Realizacja reklamacji, czy roszczeń związanych z umową.Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i/lub wykonania umowy, oraz na podstawie
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Obowiązek wynikający z przepisów prawa.
Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej czy roszczeń związanych z umową. Reklamacje oraz roszczenia związane z umową mogą być ponadto archiwizowane w celu możliwości wykazania w przyszłości przebiegu procesu reklamacyjnego lub roszczeń związanych z umową.
Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji reklamacji/ roszczeń związanych z umową, ich podanie jest dobrowolne natomiast konsekwencja ich niepodania będzie niemożność wykonania reklamacji oraz odstąpienia od umowy .
Wykorzystanie cookies na stronie internetowej.Art. 6 ust.1 lit. a RODO
Przetwarzanie jest niezbędne w celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej na podstawie zgody która jest udzielona przed pełnym załadowaniem strony internetowej.
Administrator będzie przetwarzał dane osobowe do czasu cofnięcia zgody.
Podanie danych jest dobrowolne.
Prowadzenie profili Administratora w serwisach Facebook.Art. 6 ust.1 lit. f RODO
Przetwarzane jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającym na promowaniu własnej marki a w razie konieczności na dochodzeniu roszczeń i obronie przez roszczeniami.
Administrator będzie przetwarzał dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.
Informuję, że dane osobowe przetwarzane w opisanym celu przetwarzam wyłącznie w zakresie korzystania przez Użytkowania z profilu Administratora, a w zakresie pozostałego korzystania z serwisu Facebook, dane osobowe przetwarza Meta Platforms Ireland Limited w oparciu o ustanowione przez siebie regulamin i politykę prywatności. Wszelkie pytania dotyczące korzystania z w/w serwisu należy kierować bezpośrednio do Facebooka.
Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu korzystania z Facebooka, natomiast konsekwencja ich niepodania będzie niemożność korzystania z profilów Administratora w w/w serwisie.
Wypełnienie obowiązków związanych z ochroną danych osobowych.Art. 6 ust.1 lit. c RODO
Przetwarzane jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.
Administrator będzie przetwarzał dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu prawidłowego wykonania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów RODO, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie niemożność prawidłowej realizacji uprawnień wynikających z RODO.
Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.Art. 6 ust.1 lit. f RODO
Przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku ze świadczeniem usług lub korzystania ze strony internetowej.
Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora.
Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia oraz obrony przez, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie niemożność podjęcia przez Administratora wyżej wymienionych działań.
Obsługi poczty.Art. 6 ust.1 lit. f RODO
Przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku realizacji kontaktu z osobami oraz udzielenia odpowiedzi na zadane pytania. Następnie korespondencja zostaje przechowywana przez okres czasu w celach dowodowych, zabezpieczenia roszczeń lub obrony przed nimi, co stanowi również prawnie uzasadniony interes o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora.
Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia oraz obrony roszczeń, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie niemożność podjęcia przez Administratora wyżej wymienionych działań.
Analizy aktywności Użytkownika na Stronie internetowej.Art. 6 ust.1 lit. f RODO
Przetwarzane jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w tym przypadku uzyskania informacji o aktywności Użytkownika na stronie internetowej.
Administrator będzie przetwarzał dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uzyskania informacji o aktywności na stronie internetowej, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie niemożność uzyskania wyżej wymienionych informacji.
Zawarcie i wykonanie Umowy o dostarczanie Newslettera.Art. 6 ust.1 lit. b RODO
Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy o dostarczanie treści cyfrowych zawartej z osobą, której dotyczą dane, lub podjęcia działań w celu jej zawarcia.
Art. 6 ust.1 lit. f RODO
Przetwarzane jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w tym przypadku informowania o nowościach i promocjach oraz na potrzeby archiwalne, w celu ewentualnej obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń związanych z umową.
Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej czy roszczeń związanych z umową. Reklamacje oraz roszczenia związane z umową mogą być ponadto archiwizowane w celu możliwości wykazania w przyszłości przebiegu procesu reklamacyjnego lub roszczeń związanych z umową.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania Newslettera, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymywania Newslettera).
Zamieszczania przez Użytkownika opinii o usługach.Art. 6 ust.1 lit. a RODO
Przetwarzane jest niezbędne w celu zamieszczenia opinii Użytkownika o usługach Administratora na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika.
Administrator będzie przetwarzał dane osobowe do czasu cofnięcia zgody.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia opinii o usługach Administratora, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zamieszczenia opinii o usługach.
Stworzenia profilu dla celów marketingowych oraz kierowania marketingu bezpośredniego (np. reklam w serwisie społecznościowym Facebook) dostosowanego do preferencjiArt. 6 ust. 1 lit. f RODO
Przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku prowadzenia działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców.
Administrator będzie przetwarzał dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie niemożność prowadzenia przez Administratora działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców. 

§ 3. UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH 

Uprzejmie informuję, o przysługujących Użytkownikowi prawach do:

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • do bycia zapomnianym w wypadku gdy pozwalają na to inne przepisy prawa;
 • otrzymania kopii danych;
 • przenoszenia danych osobowych.

Informuję, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach mogę zgodnie z prawem odmówić Użytkownikowi ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmówię uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Użytkownikowi prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych w związku z jego szczególną sytuacją. Proszę jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami mogę odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażę, że istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Aby nie dopuścić do naruszenia praw lub wolności spowodowanej naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika informuję, że nie będę realizować żadnych uprawnienia wynikających z art. 15-21 RODO w rozmowie telefonicznej.

Każdy Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy tylko uzna, że przetwarzanie przez Administratora narusza przepisy prawa.

§ 4. PROFILOWANIE
Nie podejmuje wobec Użytkownika decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec Użytkownika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływały.

§ 5. KATEGORIA ODBIORCÓW
W związku z prowadzoną działalnością będę ujawniać dane osobowe Użytkowania następującym podmiotom:

 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów, jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych;
 • podmiotom wspierającym mnie w prowadzonej działalności na moje zlecenie, w szczególności podmiotom zewnętrznym: hostingodawcy, który przechowuje dane na serwerze, dostawcy usługi newslettera, dostawcy usługi szybkich płatności, firmie dostarczającej narzędzie służące do analizy aktywności w Serwisie(Google Analytics), podmiotom świadczącym usługi księgowe, informatyczne, kurierom.
 • pozostałym podwykonawcom, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań wymaga takowego dostępu.

Na bieżąco prowadzę analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez mnie w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbam o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych współpracowników.

Podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

§ 6. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

 • Korzystam między innymi z zewnętrznych dostawców takich jak: MailerLite, Google czy Facebook:
 • MailerLite Limited, an Irish registered company at Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Irlandia, w celu wysyłki newslettera i korzystania z systemu mailingowego. Szczegółowe informacje dostępne w polityce prywatności dostawcy usługi https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy i oświadczeniu dotyczącym bezpieczeństwa https://www.mailerlite.com/legal/security-statement
 • Google LLC z siedzibą w Kalifornii, USA oraz Google Ireland Ltd – podmioty, który odpowiadają za analizę ruchu w ramach tej strony internetowej. Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie umowy zawierającej Standardowe Klauzule Umowne, zaakceptowane przez Komisję Europejską;
 • Meta Platforms, Inc z siedzibą w Kalifornii, USA oraz Meta Platforms Ireland Ltd – podmioty te odpowiadają za działanie wtyczki portalu społecznościowego Facebook oraz działalność fanpage na Facebooku. Przetwarzają one dane osobowe w przypadku gdy Użytkownik posiada aktywne konto na Facebooku. Umożliwiają one polubienie mojego fanpage na portalu społecznościowym Facebooku, czytanie zamieszczonych na fanpage treści, oglądania zdjęć, pisania komentarzy lub polubienia wpisów. Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie umowy zawierającej Standardowe Klauzule Umowne, zaakceptowane przez Komisję Europejską;

Obecnie usługi oferowane przez Google oraz Facebook dostarczane są głównie przez podmioty znajdujące się w Unii Europejskiej. Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie umowy zawierającej Standardowe Klauzule Umowne, zaakceptowane przez Komisję Europejską.
Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców zostały opisane w politykach prywatności niżej wskazanych:

§ 7. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Mój Sklep zawiera wtyczkę do Facebooka. Poprzez wtyczkę można bezpośrednio połączyć się z moim profilem we wskazanym serwisie. Serwis Facebook może wówczas uzyskać informację, że Użytkownik odwiedził stronę ze swojego adresu IP. Informuje, że jeśli Użytkownik odwiedzi mój Sklep będąc jednocześnie zalogowany na swoje profile społecznościowe wówczas informacja o jego wizycie zostanie zarejestrowana w Serwisie Facebook. Nawet w przypadku gdy Użytkownik nie jest zalogowany Serwisy społecznościowe są w stanie pozyskać informacje o IP komputera. Nie dysponuje informacjami od Facebooka o gromadzeniu danych oraz o sposobie ich wykorzystania. W celu pozyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na Facebooku należy kontaktować się bezpośrednio z nim oraz zapoznać się z jego polityką prywatności. Jeśli Użytkownik nie chce aby Facebook pozyskiwał informacje dotyczące jego wizyt na mojej stronie, rekomenduje aby Użytkownik wcześniej wylogował się z portali społecznościowych.

§ 8. LOGI SERWERA
Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje jest Strona.
Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują na przykład adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Logi serwera służą do administrowania Stroną, a ich treść nie jest ujawniana nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem. Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji Użytkownika.

§ 9. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
Aktualna wersja polityki obowiązuje od dnia 11-06-2023

Shopping Cart