regulamin-1.0

REGULAMIN
SKLEPU INTERNETOWEGO

www.pracowitalama.pl

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep www.pracowitalama.pl
  działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa warunki
  zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb
  postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych
  drogą elektroniczną przez Sklep www.pracowitalama.pl, zasady świadczenia
  tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów
  o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Każdy Usługobiorca
  z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług
  Elektronicznych Sklepu www.pracowitalama.pl zobowiązany jest
  do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych
  w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  1. ustawy o świadczeniu
   usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
  2. ustawy o prawach
   konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
  3. ustawy o pozasądowym
   rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
  4. ustawy Kodeks cywilny
   z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne właściwe przepisy prawa
   polskiego.

§ 2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny
  na stronie internetowej www.pracowitalama.pl umożliwiający złożenie
  Zamówienia.
 2. KLIENT – Usługobiorca, który
  zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 3. KONSUMENT – osoba fizyczna, która
  dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązane bezpośrednio
  z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna
  i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa
  przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność
  gospodarczą lub zawodową.
 5. PRODUKT – dostępna w Sklepie
  rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a
  Sprzedawcą.
 6. REGULAMIN – niniejszy regulamin
  Sklepu.
 7. SKLEP – Sklep internetowy
  Usługodawcy działający pod adresem www.pracowitalama.pl.
 8. SPRZEDAWCAUSŁUGODAWCA –
  firma „Ka-Ja” Grzegorz Linka, nr NIP 6222398549.
 9. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży
  Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem
  Sklepu.
 10. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli
  Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu
  ze Sprzedawcą.
 11. CENA – wartość wyrażona
  w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić
  Sprzedawcy za Produkt.

§ 3

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

 1. Sklep www.pracowitalama.pl
  prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Produkty oferowane
  w Sklepie są nowe, zgodne z umową i zostały legalnie
  wprowadzone na rynek polski.
 3. Informacje znajdujące się
  na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty
  w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa
  ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego
  opisie.
 4. Cena Produktu uwidoczniona
  na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich
  (PLN) i zawiera wszystkie składniki. Cena nie zawiera kosztów
  dostawy.
 5. Zamówienia można składać
  poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.
  pracowitalama.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
 6. Warunkiem złożenia Zamówienia
  w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem
  i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

§ 4

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży,
  niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia
  udostępnionym przez Sprzedawcę sposobem, zgodnie z § 3 pkt 5 oraz 6
  Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia
  Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
 3. Potwierdzenie przyjęcia
  Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu powoduje
  związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia
  następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
 4. Potwierdzenie otrzymania
  Zamówienia zawiera:
  1. potwierdzenie wszystkich
   istotnych elementów Zamówienia,
  2. formularz odstąpienia od
   umowy,
  3. niniejszy Regulamin
   zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.
 5. Z chwilą otrzymania przez
  Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 niniejszego
  paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 6. Każda Umowa Sprzedaży będzie
  potwierdzana dowodem zakupu, który będzie dołączany do Produktu.

§ 5

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia
  następujące sposoby płatności:
  1. płatność przelewem tradycyjnym
   na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2. płatność za pośrednictwem
   elektronicznego systemu płatności.
 2. W przypadku płatności przelewem
  tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 84 1090
  2835 0000 0001 5146 7710 (Bank Santander) W tytule przelewu należy
  wpisać „Zamówienie nr …”.
 3. W przypadku płatności
  za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje
  zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system
  płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej
  lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 4. Klient zobowiązany jest
  do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży
  w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa
  Sprzedaży stanowi inaczej.
 5. Produkt zostanie wysłany
  dopiero po jego opłaceniu.

§ 6

KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

 1. Koszty dostawy Produktu, które
  pokrywa Klient, są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia.
 2. Na termin dostawy Produktu
  składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez
  przewoźnika:
  1. czas kompletowania Produktów
   wynosi do 7 dni roboczych,
  2. dostawa Produktów stanowiących
   rzeczy ruchome przez przewoźnika następuje w terminie przez niego
   deklarowanym (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze
   z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
 3. Zakupione w Sklepie
  Produkty są wysyłane wyłącznie na terenie Polski
  za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

§ 7

REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Reklamacja z tytułu braku zgodności Produktu
  z umową.
  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy
   wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu braku zgodności Produktu
   z umową są określone w ustawie o prawach konsumenta
   z dnia z dnia 30 maja 2014 r.,
  2. podstawa i zakres odpowiedzialności
   Sprzedawcy wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą, z tytułu rękojmi
   są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964
   r.,
  3. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta
   będącego Konsumentem za brak zgodności Produktu z umową
   istniejący w chwili dostarczenia Produktu i ujawniony
   w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu
   określony przez Sprzedawcę lub osoby działające w jego imieniu jest
   dłuższy,
  4. zawiadomienia o braku zgodności Produktu
   z umową oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem
   poczty elektronicznej na adres: hello@pracowitalama.pl lub
   pisemnie na adres: ul. Włościańska 18, 63-400 Ostrów Wlkp.
  5. w powyższej wiadomości w formie pisemnej
   lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji
   i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji,
   w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz
   dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą
   rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę,
  6. dla oceny nieprawidłowości i niezgodności
   Produktu z umową, Konsument ma obowiązek udostępnić Produkt
   Sprzedawcy, a Sprzedawca zobowiązany jest do odebrania go
   na swój koszt,
  7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania
   Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu
   zgłoszenia reklamacji,
  8. w przypadku reklamacji Klienta będącego
   Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej
   zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem,
  9. w związku z uzasadnioną reklamacją Klienta
   będącego Konsumentem Sprzedawca odpowiednio:
 1. pokrywa koszty naprawy lub wymiany oraz ponownego
  dostarczenia Produktu do Klienta,
 2. obniża cenę Produktu (obniżona cena musi
  pozostawać w proporcji ceny towaru zgodnego z umową
  do towaru niezgodnego z umową) i zwraca Konsumentowi
  wartość obniżonej ceny najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania
  oświadczenia o obniżeniu ceny od Konsumenta,
 3. w przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta
  – Sprzedawca zwraca mu cenę Produktu najpóźniej w terminie 14 dni od
  dnia otrzymania zwracanego towaru lub dowodu jego odesłania. W razie
  odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić
  towar do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy,
 4. odpowiedź na reklamację jest przekazywana
  na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS.

§ 8

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem pkt 10
  niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem, który
  zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania
  przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni.
 2. W razie odstąpienia od umowy,
  Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument ma obowiązek
  zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez
  Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od
  dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował,
  że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie
  Produktu przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia od
  Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: Grzegorz
  Linka, ul. Włościańska 18, 63-400 Ostrów Wlkp.
 4. Konsument ponosi
  odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem
  korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny
  do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu,
  chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta lub podmiotu, o którym
  mowa w § 10 o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia
  od umowy oraz nie udostępnił mu wzoru formularza odstąpienia od umowy.
  W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów
  Konsument powinien obchodzić się z Produktami i sprawdzać je
  tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie
  stacjonarnym.
 5. Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8
  niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz
  z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty,
  jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się
  na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi
  kosztami. Z zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego paragrafu, zwrot nastąpi
  niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania
  przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 6. Jeżeli Konsument wybrał sposób
  dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany
  przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu mu,
  poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie
  zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta może wstrzymać się
  ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili
  otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania,
  w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument odstępujący od Umowy
  Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponosi jedynie
  koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 9. Termin czternastodniowy,
  w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się dla umowy,
  w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt będąc zobowiązanym
  do przeniesienia jego własności – od dnia, w którym Konsument
  (lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik) objął Produkt
  w posiadanie.
 10. Prawo odstąpienia od umowy
  zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku
  Umowy Sprzedaży m.in., w której przedmiotem świadczenia jest towar
  nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub
  służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 11. Prawo odstąpienia od Umowy
  Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi,
  w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego
  zobowiązania w terminie ściśle określonym.

§ 9

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia
  za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usługi Elektronicznej jaką
  jest zawieranie Umów Sprzedaży Produktu.
 2. Świadczenie Usługi
  Elektronicznej na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się
  na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo
  do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści
  reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych
  w nim materiałów.

§ 10

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW
O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usługi
  Elektronicznej określonej w § 9 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę
  jest nieodpłatne.
 2. Umowa o świadczenie Usługi
  Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia
  w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega
  rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego
  składania przez Usługobiorcę.
 3. Wymagania techniczne niezbędne
  do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje
  się Usługodawca:
  1. komputer (lub urządzenie
   mobilne) z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty
   elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce
   internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest
  do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem
  i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych
  i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest
  do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz
  dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 11

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG
ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane
  ze świadczeniem Usługi Elektronicznej za pośrednictwem Sklepu
  Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej
  na adres: hello@pracowitalama.pl
 2. W powyższej wiadomości e-mail,
  należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących
  przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia
  nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią
  i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez
  Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
  od momentu zgłoszenia.
 4. Odpowiedź Usługodawcy
  w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy
  podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez
  Usługobiorcę sposób

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep
  zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności
  jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce
  zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy
  prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe
  z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane
  w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją
  polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy
  o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie
  byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek
  ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny,
  zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
 4. Ewentualne spory powstałe
  pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie
  Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami
  kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
 5. Klient będący Konsumentem
  ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów
  rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu
  postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku
  o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać
  na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223).
  Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy
  Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest
  na stronie internetowej:
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać
  także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika
  konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy
  ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu
  postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 6. Konsument w celu
  polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę
  za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute
  Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 7. Dokument opracowany
  za pomocą automatycznego generatora dostępnego na stronie www.lexlab.pl/generator-regulaminu
Shopping Cart